Pro-Sex Poems of Love and Desire: the exquisite verse of Constantine P. Cavafy

Constantine Cavafy in a photographic portrait taken in a studio in Alexandria Egypt_around 1900
C.P. Cavafy (Greek poet from Alexandria, Egypt: 1863-1933)
Body, Remember
.
Body, remember not only how much you were loved,
not only the beds you lay on,
but also those desires that glowed openly
in eyes that looked at you,
trembled for you in the voices—
only some chance obstacle frustrated them.
Now that it’s all finally in the past,
it seems almost as if you gave yourself
to those desires too—how they glowed,
remember, in eyes that looked at you,
remember, body, how they trembled for you in those voices.
.
Body, Remember – in the original Greek:
Θυμήσου, Σώμα…
.
Σώμα, θυμήσου όχι μόνο το πόσο αγαπήθηκες,
όχι μονάχα τα κρεββάτια όπου πλάγιασες,
αλλά κ’ εκείνες τες επιθυμίες που για σένα
γυάλιζαν μες στα μάτια φανερά,
κ’ ετρέμανε μες στην φωνή —  και κάποιο
τυχαίον εμπόδιο τες ματαίωσε.
Τώρα που είναι όλα πια μέσα στο παρελθόν,
μοιάζει σχεδόν και στες επιθυμίες
εκείνες σαν να δόθηκες — πώς γυάλιζαν,
θυμήσου, μες στα μάτια που σε κύτταζαν·
πώς έτρεμαν μες στην φωνή, για σε, θυμήσου, σώμα.
. . .
He had come there to read…
.
He had come there to read. Two or three books lie open,
books by historians, by poets.
But he read for barely ten minutes,
then gave it up, falling half asleep on the sofa.
He’s completely devoted to books—
but he’s twenty-three, and very good-looking;
and this afternoon Eros entered
his ideal flesh, his lips.
An erotic warmth entered
his completely lovely flesh—
with no ridiculous shame about the form the pleasure took….
.
In the original Greek:
Ήλθε για να διαβάσει —
.
Ήλθε για να διαβάσει. Είν’ ανοιχτά
δυο, τρία βιβλία· ιστορικοί και ποιηταί.
Μα μόλις διάβασε δέκα λεπτά,
και τα παραίτησε. Στον καναπέ
μισοκοιμάται. Aνήκει πλήρως στα βιβλία —
αλλ’ είναι είκοσι τριώ ετών, κ’ είν’ έμορφος πολύ·
και σήμερα το απόγευμα πέρασ’ ο έρως
στην ιδεώδη σάρκα του, στα χείλη.
Στη σάρκα του που είναι όλο καλλονή
η θέρμη πέρασεν η ερωτική·
χωρίς αστείαν αιδώ για την μορφή της απολαύσεως …..
. . .
He asked about the quality
.
He left the office where he’d taken up
a trivial, poorly paid job
(eight pounds a month, including bonuses)—
left at the end of the dreary work
that kept him bent all afternoon,
came out at seven and walked off slowly,
idling his way down the street. Good-looking;
and interesting: showing as he did that he’d reached
his full sensual capacity.
He’d turned twenty-nine the month before.
He idled his way down the main street
and the poor side-streets that led to his home.
Passing in front of a small shop
that sold cheap and flimsy things for workers,
he saw a face inside there, saw a figure
that compelled him to go in, and he pretended
he wanted to look at some colored handkerchiefs.
He asked about the quality of the handkerchiefs
and how much they cost, his voice choking,
almost silenced by desire.
And the answers came back the same way,
distracted, the voice hushed,
offering hidden consent.
They kept on talking about the merchandise—but
the only purpose: that their hands might touch
over the handkerchiefs, that their faces, their lips,
might move close together as though by chance—
a moment’s meeting of limb against limb.
Quickly, secretly, so the shopowner sitting at the back
wouldn’t realize what was going on.
.
Ρωτούσε για την ποιότητα—
.
Aπ’ το γραφείον όπου είχε προσληφθεί
σε θέσι ασήμαντη και φθηνοπληρωμένη
(ώς οκτώ λίρες το μηνιάτικό του: με τα τυχερά)
βγήκε σαν τέλεψεν η έρημη δουλειά
που όλο το απόγευμα ήταν σκυμένος:
βγήκεν η ώρα επτά, και περπατούσε αργά
και χάζευε στον δρόμο.— Έμορφος·
κ’ ενδιαφέρων: έτσι που έδειχνε φθασμένος
στην πλήρη του αισθησιακήν απόδοσι.
Τα είκοσι εννιά, τον περασμένο μήνα τα είχε κλείσει.
Εχάζευε στον δρόμο, και στες πτωχικές
παρόδους που οδηγούσαν προς την κατοικία του.
Περνώντας εμπρός σ’ ένα μαγαζί μικρό
όπου πουλιούνταν κάτι πράγματα
ψεύτικα και φθηνά για εργατικούς,
είδ’ εκεί μέσα ένα πρόσωπο, είδε μια μορφή
όπου τον έσπρωξαν και εισήλθε, και ζητούσε
τάχα να δει χρωματιστά μαντήλια.
Pωτούσε για την ποιότητα των μαντηλιών
και τι κοστίζουν με φωνή πνιγμένη,
σχεδόν σβυσμένη απ’ την επιθυμία.
Κι ανάλογα ήλθαν η απαντήσεις,
αφηρημένες, με φωνή χαμηλωμένη,
με υπολανθάνουσα συναίνεσι.
Όλο και κάτι έλεγαν για την πραγμάτεια — αλλά
μόνος σκοπός: τα χέρια των ν’ αγγίζουν
επάνω απ’ τα μαντήλια· να πλησιάζουν
τα πρόσωπα, τα χείλη σαν τυχαίως·
μια στιγμιαία στα μέλη επαφή.
Γρήγορα και κρυφά, για να μη νοιώσει
ο καταστηματάρχης που στο βάθος κάθονταν.
. . .
Days of 1896
.
He became completely degraded. His erotic tendency,
condemned and strictly forbidden
(but innate for all that), was the cause of it:
society was totally prudish.
He gradually lost what little money he had,
then his social standing, then his reputation.
Nearly thirty, he had never worked a full year—
at least not at a legitimate job.
Sometimes he earned enough to get by
acting the go-between in deals considered shameful.
He ended up the type likely to compromise you thoroughly
if you were seen around with him often.
But this isn’t the whole story—that would not be fair.
The memory of his beauty deserves better.
There is another angle; seen from that
he appears attractive, appears
a simple, genuine child of love,
without hesitation putting,
above his honor and reputation,
the pure sensuality of his pure flesh.
Above his reputation? But society,
prudish and stupid, had it wrong.
.
Μέρες του 1896
.
Εξευτελίσθη πλήρως.         Μια ερωτική ροπή του
λίαν απαγορευμένη         και περιφρονημένη
(έμφυτη μολοντούτο)         υπήρξεν η αιτία:
ήταν η κοινωνία         σεμνότυφη πολύ.
Έχασε βαθμηδόν         το λιγοστό του χρήμα·
κατόπι τη σειρά,        και την υπόληψί του.
Πλησίαζε τα τριάντα         χωρίς ποτέ έναν χρόνο
να βγάλει σε δουλειά,         τουλάχιστον γνωστή.
Ενίοτε τα έξοδά του         τα κέρδιζεν από
μεσολαβήσεις που         θεωρούνται ντροπιασμένες.
Κατήντησ’ ένας τύπος         που αν σ’ έβλεπαν μαζύ του
συχνά, ήταν πιθανόν         μεγάλως να εκτεθείς.
Aλλ’ όχι μόνον τούτα.         Δεν θάτανε σωστό.
Aξίζει παραπάνω         της εμορφιάς του η μνήμη.
Μια άποψις άλλη υπάρχει         που αν ιδωθεί από αυτήν
φαντάζει, συμπαθής·         φαντάζει, απλό και γνήσιο
του έρωτος παιδί,         που άνω απ’ την τιμή,
και την υπόληψί του         έθεσε ανεξετάστως
της καθαρής σαρκός του         την καθαρή ηδονή.
Aπ’ την υπόληψί του;         Μα η κοινωνία που ήταν
σεμνότυφη πολύ         συσχέτιζε κουτά.
. . .
Comes to rest
.
It must have been one o’clock at night
or half past one.
A corner in the wine-shop
behind the wooden partition:
except for the two of us the place completely empty.
An oil lamp barely gave it light.
The waiter, on duty all day, was sleeping by the door.
No one could see us. But anyway,
we were already so aroused
we’d become incapable of caution.
Our clothes half opened—we weren’t wearing much:
a divine July was ablaze.
Delight of flesh between
those half-opened clothes;
quick baring of flesh—the vision of it
that has crossed twenty-six years
and comes to rest now in this poetry.
.
Να μείνει
.
Η ώρα μια την νύχτα θάτανε,
ή μιάμισυ.
Σε μια γωνιά του καπηλειού·
πίσω απ’ το ξύλινο το χώρισμα.
Εκτός ημών των δυο το μαγαζί όλως διόλου άδειο.
Μια λάμπα πετρελαίου μόλις το φώτιζε.
Κοιμούντανε, στην πόρτα, ο αγρυπνισμένος υπηρέτης.
Δεν θα μας έβλεπε κανείς. Μα κιόλας
είχαμεν εξαφθεί τόσο πολύ,
που γίναμε ακατάλληλοι για προφυλάξεις.
Τα ενδύματα μισοανοίχθηκαν — πολλά δεν ήσαν
γιατί επύρωνε θείος Ιούλιος μήνας.
Σάρκας απόλαυσις ανάμεσα
στα μισοανοιγμένα ενδύματα·
γρήγορο σάρκας γύμνωμα — που το ίνδαλμά του
είκοσι έξι χρόνους διάβηκε· και τώρα ήλθε
να μείνει μες στην ποίησιν αυτή.
. . .
One night
.
The room was cheap and sordid,
hidden above the suspect taverna.
From the window you could see the alley,
dirty and narrow. From below
came the voices of workmen
playing cards, enjoying themselves.
And there on that common, humble bed
I had love’s body, had those intoxicating lips,
red and sensual,
red lips of such intoxication
that now as I write, after so many years,
in my lonely house, I’m drunk with passion again.
.
Μια Νύχτα
.
Η κάμαρα ήταν πτωχική και πρόστυχη,
κρυμένη επάνω από την ύποπτη ταβέρνα.
Aπ’ το παράθυρο φαίνονταν το σοκάκι,
το ακάθαρτο και το στενό. Aπό κάτω
ήρχονταν η φωνές κάτι εργατών
που έπαιζαν χαρτιά και που γλεντούσαν.
Κ’ εκεί στο λαϊκό, το ταπεινό κρεββάτι
είχα το σώμα του έρωτος, είχα τα χείλη
τα ηδονικά και ρόδινα της μέθης —
τα ρόδινα μιας τέτοιας μέθης, που και τώρα
που γράφω, έπειτ’ από τόσα χρόνια!,
μες στο μονήρες σπίτι μου, μεθώ ξανά.
. . .
When they come alive
.
Try to keep them, poet,
those erotic visions of yours,
however few of them there are that can be stilled.
Put them, half-hidden, in your lines.
Try to hold them, poet,
when they come alive in your mind
at night or in the brightness of noon.
.
Όταν Διεγείρονται
.
Προσπάθησε να τα φυλάξεις, ποιητή,
όσο κι αν είναι λίγα αυτά που σταματιούνται.
Του ερωτισμού σου τα οράματα.
Βάλ’ τα, μισοκρυμένα, μες στες φράσεις σου.
Προσπάθησε να τα κρατήσεις, ποιητή,
όταν διεγείρονται μες στο μυαλό σου,
την νύχτα ή μες στην λάμψι του μεσημεριού.
. . . . .
All of the above poems:
from: C.P. Cavafy, Collected Poems. Translated by Edmund Keeley and Philip Sherrard. Edited by George Savidis. Revised Edition. Princeton University Press, 1992
. . . . .

Poemas sobre la casa / la calle / la ciudad

Southbank Theatre_Melbourne Australia

Ana Ajmátova (1889-1966, Rusia)
Sótano del recuerdo
.
Es pura tontería que vivo entristecida
y que estoy por el recuerdo torturada.
No soy yo asidua invitada en su guarida
y allí me siento trastornada.
Cuando con el farol al sótano desciendo,
me parece que de nuevo un sordo hundimiento
retumba en la estrecha escalera empinada.
Humea el farol. Regresar no consigo
y sé que voy allí donde está el enemigo.
Y pediré benevolencia… pero allí ahora
todo está oscuro y callado. ¡Mi fiesta se acabó!
Hace treinta año se acompañaba a la señora,
hace treinta que el pícaro de viejo murió…
He llegado tarde. ¡Qué mala fortuna!
Ya no puedo lucirme en parte alguna,
pero rozo de las paredes las pinturas
y me caliento en la chimenea. ¡Qué maravilla!
a través del moho, la ceniza y la negrura
dos esmeraldas grises brillan
y el gato maulla. ¡Vamos a casa, criatura!

¿Pero dónde está mi casa y dónde mi cordura?

. . .

Héctor Pedro Blomberg (1889-1955, Argentina)
Las casas donde hemos vivido
.
¡Casas, donde vivimos
los días que se fueron para siempre!
Hoy hay rostros extraños,
se oyen vibrar desconocidas voces
y se escuchan los pasos de otras gentes
en las habitaciones donde un día,
enloquecidos de dolor, cerramos
las pupilas sin luz de nuestros muertos…
Ajenos corazones
laten bajo los techos familiares,
viven, lloran, esperan, sufren y aman,
lo mismo que nosotros
bajo la estrella roja de la vida.
Otras sombras divagan
por los patios de antaño;
otras lágrimas corren
detrás de los cristales,
cuando nieva la luna en la ventana;
el rumor de otros besos
ahuyentan nuestras sombras
en esas casas donde ayer vivimos.
Allí, en los aposentos olvidados,
donde bendijo Dios nuestros amores,
donde mecimos, trémulos, las cunas
y creímos morir junto a los féretros;
allí se ha quedado algo de nosotros,
de los días que huyeron para siempre;
amor, dolor, ensueño y esperanza,
recuerdo y juventud…
Nuestros ojos se nublan
cuando pasamos por las viejas casas
y las poblamos con las cosas muertas
que sólo viven en nosotros mismos. . .
Esos extraños rostros,
voces desconocidas,
esas vidas ajenas y lejanas…
¡Cómo nos hacen daño!
. . .

Miguel Hernandez Gilabert (1910-1942, España)
Poema No. 50
.
Mi casa contigo era
la habitación de la bóveda.
Dentro de mi casa entraba
por ti la luz victoriosa.
Mi casa va siendo un hoyo.
Yo no quisiera que toda
aquella luz se alejara
vencida, desde la alcoba.
Pero cuando llueve, siento
que las paredes se ahondan
y reverdecen los muebles,
rememorando las hojas.
Mi casa es una ciudad
con la puerta a la aurora,
otra más grande a la tarde,
y a la noche, inmensa, otra.
Mi casa es un ataúd,
bajo la lluvia redobla
y ahuyenta las golondrinas
que no la quisieron torva.
En mi casa falta un cuerpo.
Dos en nuestra casa sobran.

Melbourne architecture_apartment building at the corner of Swanston and BouverieMelbourne architecture_office building corner of Bouverie and Queensberry_BMelbourne architecture_unusual building face 2Moffat Street 1
. . .
César Vallejo (1892-1938, Perú)
No vive ya nadie…
.
– No vive ya nadie en la casa – me dices; todos se han ido. La sala el dormitorio, el patio,
yacen despoblados. Nadie ya queda, pues que todos han partido.
Y yo te digo. Cuando alguien se va, alguien queda. El punto por donde pasó un hombre, ya no esta solo.
Unicamente está solo, de soledad humana, el lugar por donde ningún hombre ha pasado. Las casas nuevas
están mas muertas que las viejas, por que sus muros son de piedra o de acero, pero no de hombres. Una
casa viene al mundo, no cuando la acaban de edificar, sino cuando la empiezan a habitarla. Una casa vive
únicamente de hombres, como una tumba. Sólo que la casa se nutre de la vida del hombre, mientras que la
tumba se nutre de la muerte del hombre. Por eso la primera está de piie, mientras que la segunda está tendida.
Todos han partido de la casa, en realidad, pero todos se han quedado en verdad. Y no es el recuerdo de ellos lo que
queda, sino ellos mismos. Y no es tampoco que ellos queden en la casa, sino que continúan por la casa. Las funciones y
los actos se van de la casa en tren o en avión o a caballo, a pie o arrastrándose. Lo que continua en la casa es el
órgano, la gente en gerundio y en círculo. Los pasos se han ido, los besos, los perdones, los crímenes. Lo que continúa
en la casa es el pie, los labios, los ojos, el corazón. Las negaciones y las afirmaciones, el bien y el mal, se han
dispersado. Lo que continúa en la casa, es el sujeto del acto.

. . .

Czeslaw Milosz (1911-2004, Lituania/Polonia)
Pórtico
.
Bajo el pórtico de piedra esculpida
al sol entre claridad y sombra,
casi sereno. Pensando con alivio: esto permanecerá aquí
mientras, tan frágil, desaparezca el cuerpo
y de pronto no haya nadie.
palpando la porosidad del muro. Asombrado,
porque mi propio declina acepto tranquilo
aunque no debiera. ¿Qué hay entre tú y yo, tierra?
¿Qué tengo en común con tus paredes, donde las bestias taciturnas
pastaban antes del diluvio, sin levantar las cabezas?
¿Qué tengo en común con tu irrevocable renacer?
¿De dónde, pues, esta benévola melancolía?
¿Acaso porque es inútil la ira?

. . .

Octavio Paz (1914-1998, México)
La Calle
.
Es una calle larga y silenciosa.
Ando en tinieblas y tropiezo y caigo
y me levanto y piso con pies ciegos
las piedras mudas y las hojas secas
y alguien detrás de mí también las pisa:
si me detengo, se detiene;
si corro, corre. Vuelvo el rostro: nadie.
Todo está oscuro y sin salida,
y doy vueltas en esquinas
que dan siempre a la calle
donde nadie me espera ni me sigue,
donde yo sigo a un hombre que tropieza
y se levanta y dice al verme: nadie.

Bar on Chapel Street in Melbourne

Constantino Cavafis (1863-1933, poeta griego-egipcio)
La Ciudad (1911)
.
Dijiste:
” Iré a otro país, veré otras playas;
buscaré una ciudad mejor que ésta.
Todos mis esfuerzos son fracasos
y mi corazón como muerto, está enterrado.
¿ por cuánto tiempo más estaré contemplando estos despojos?
A donde vuelvo la mirada,
veo sólo las negras ruinas de mi vida,
aquí donde tantos años pasé, destruí y perdí.”
No encontrarás otro país ni otras playas,
llevaras por doquier y a cuestas tu ciudad;
caminarás las mismas calles,
envejecerás en los mismos suburbios,
encanecerás en las mismas casas.
Siempre llegarás a esta ciudad;
no esperes otra,
no hay barco ni camino para ti.
Al arruinar tu vida en esta parte de la tierra,
la has destrozado en todo el universo.
. . . . .


Konstantin Kavafis / Κωνσταντίνος Καβάφης: “I went into the brilliant night and drank strong wine, the way the Champions of Pleasure drink.”

 

Konstantin Kavafis (Constantine Cavafy)

(1863-1933)

Walls

 

 

With no consideration, no pity, no shame,

they’ve built walls around me, thick and high.

And now I sit here feeling hopeless.

I can’t think of anything else:  this fate gnaws my mind

– because I had so much to do outside.

When they were building the walls, how could I not have noticed!

But I never heard the builders, not a sound.

Imperceptibly they’ve closed me off from the outside world.

(1896)

The Windows

 

 

In these dark rooms where I live out empty days,

I wander round and round

trying to find the windows.

It will be a great relief when a window opens.

But the windows aren’t there to be found

– or at least I can’t find them.   And perhaps

it’s better if I don’t find them.

Perhaps the light will prove another tyranny.

Who knows what new things it will expose?

(1897)

I went

 

 

I didn’t restrain myself.   I gave in completely and went,

went to those pleasures that were half real,

half wrought by my own mind,

went into the brilliant night

and drank strong wine,

the way the champions of pleasure drink.

(1905)

Comes to rest

 

 

It must have been one o’clock at night

or half past one.

A corner in a tavern,

behind the wooden partition:

except for the two of us the place completely empty.

A lamp barely lit gave it light.

The waiter was sleeping by the door.

*

No one could see us.

But anyway, we were already so worked up

we’d become incapable of caution.

*

Our clothes half opened – we weren’t wearing much:

it was a beautiful hot July.

*

Delight of flesh between

half-opened clothes;

quick baring of flesh – a vision

that has crossed twenty-six years

and now comes to rest in this poetry.

(1918)

The afternoon sun

 

 

This room, how well I know it.

Now they’re renting it, and the one next to it,

as offices.   The whole house has become

an office building for agents, businessmen, companies.

*

This room, how familiar it is.

*

The couch was here, near the door,

a Turkish carpet in front of it.

Close by, the shelf with two yellow vases.

On the right – no, opposite – a wardrobe with a mirror.

In the middle the table where he wrote,

and three big wicker chairs.

Beside the window the bed

where we made love so many times.

*

They must be still around somewhere, those old things.

*

Beside the window the bed;

the afternoon sun used to touch half of it.

*

…One afternoon at four o’clock we separated

for a week only…And then

– that week became forever.

(1918)

Before Time altered them

 

 

They were full of sadness at their parting.

They hadn’t wanted it:  circumstances made it necessary.

The need to earn a living forced one of them

to go far away – New York or Canada.

The love they felt wasn’t, of course, what it had once been;

the attraction between them had gradually diminished,

the attraction had diminished a great deal.

But to be separated, that wasn’t what they wanted.

It was circumstances.   Or maybe Fate

appeared as an artist and decided to part them now,

before their feeling died out completely, before Time altered them:

the one seeming to remain for the other always what he was,

the good-looking young man of twenty-four.

(1924)

 

 

Translations from Greek into English © 1975  Edmund Keeley and Philip Sherrard

_____

Constantine Cavafy (Konstantin Kavafis), 1863-1933,

lived and died in the port city of Alexandria, Egypt.

His father had worked in Manchester, England, founding

an import-export firm for Egyptian cotton to the

textile industry.  Between the ages of 9 and 16 Constantine

was educated in England – Victorian-era England – and

these years became important in the shaping of his poetic

sensibility (which would only emerge around the age of 40.)

Though he was fluent in English, when he began to write poetry

in earnest it was to be in his native Greek.

Cavafy never published any poems in his lifetime, rather he

had them printed privately then distributed them

– pamphlet-style – to friends and acquaintances.

His social circle was small and by all accounts he was not ashamed

of his homosexuality – but he did feel much guilt over

“auto-eroticism” – what we now call masturbation.

*

Cavafy’s early poems “Walls” and “The Windows” might

be read as the mental anxieties of a “closeted” homosexual –

yet there was no such thing in the 19th century as someone

who was “Out” anyway.

The poem “I went”, from 1905, seems to be a break-through of sorts,

Cavafy indicating – at least in the Truth that was his much-cherished

Art – Poetry – that he’s ready to write openly of his love for men.

The poems he wrote when he was in his 50s, such as “Comes to rest”,

“The afternoon sun” and “Before Time altered them”, show a mature

poet describing the universal beauty and sadness of Love – and he

does it describing sex, passion and loss between two men.


Δυνάμωσις + Κρυμμένα

 

“Growing in Spirit”

 

 

He who hopes to grow in spirit
will have to transcend obedience and respect.
He will hold to some laws
but he will mostly violate
both law and custom, and go beyond
the established, inadequate norm.
Sensual pleasures will have much to teach him.
He will not be afraid of the destructive act:
half the house will have to come down.
This way he will grow virtuously into wisdom.

 

 

*

 

 

Greek:

 

 

Δυνάμωσις

 

 

Όποιος το πνεύμα του ποθεί να δυναμώσει
να βγει απ’ το σέβας κι από την υποταγή.
Aπό τους νόμους μερικούς θα τους φυλάξει,
αλλά το περισσότερο θα παραβαίνει
και νόμους κ’ έθιμα κι απ’ την παραδεγμένη
και την ανεπαρκούσα ευθύτητα θα βγει.
Aπό τες ηδονές πολλά θα διδαχθεί.
Την καταστρεπτική δεν θα φοβάται πράξι·
το σπίτι το μισό πρέπει να γκρεμισθεί.
Έτσι θ’ αναπτυχθεί ενάρετα στην γνώσι.

 

 

*

 

 

Español:

 

 

“Creciendo en Espíritu”

 

El que espera crecer en espíritu

tendrá que transcender la obediencia y el respeto.

Cumplirá ciertas leyes

pero más que todo violará

la ley y la costumbre ambas, e irá más allá

de la norma establecida insuficiente.

Los placeres sensuales tendrán mucho que enseñarle.

No tendrá miedo del acto destructor:

tendrá que echar abajo la mitad de la casa.

De esta manera madurará virtuosamente en sabiduría.

 

 

*

 

 

“Hidden Things”

 

 

From all I did and all I said
let no one try to find out who I was.
An obstacle was there that changed the pattern
of my actions and the manner of my life.
An obstacle was often there
to stop me when I’d begin to speak.
From my most unnoticed actions,
my most veiled writing—
from these alone will I be understood.
But maybe it isn’t worth so much concern,
so much effort to discover who I really am.
Later, in a more perfect society,
someone else made just like me
is certain to appear and act freely.

 

 

*

 

 

Greek:

 

 

Κρυμμένα

 

 

Aπ’ όσα έκαμα κι απ’ όσα είπα
να μη ζητήσουνε να βρουν ποιος ήμουν.
Εμπόδιο στέκονταν και μεταμόρφωνε
τες πράξεις και τον τρόπο της ζωής μου.
Εμπόδιο στέκονταν και σταματούσε με
πολλές φορές που πήγαινα να  πω.
Οι πιο απαρατήρητές μου πράξεις
και τα γραψίματά μου τα πιο σκεπασμένα —
από εκεί μονάχα θα με νιώσουν.
Aλλά ίσως δεν αξίζει να καταβληθεί
τόση φροντίς και τόσος κόπος να με μάθουν.
Κατόπι — στην τελειοτέρα κοινωνία —
κανένας άλλος καμωμένος σαν εμένα
βέβαια θα φανεί κ’ ελεύθερα θα κάμει.

 

 

Translated from Greek into English by Edmund Keeley / Philip Sherrard

 

*

 

Español:


 

“Cosas Ocultas”

 

 

De todo lo que hice y dije,

que nadie intente descubrir quien yo era.

Había un obstáculo allá que cambió el diseño

de mis actos y la manera de mi vida.

Allá había un obstáculo, a menudo,

para pararme cuando yo comenzaba a hablar.

De los actos más desapercibidos,

de la obra escrita más velada –

de aquellos solamente yo seré comprendido.

Pero quizás no vale la pena tanta inquietud,

tanto esfuerzo para descubrir quien soy yo en verdad.

Después, en una sociedad más perfecta,

algún otro – hecho justamente como yo –

con seguridad aparecerá y se comportará con libertad.

 

 

Traducciones al español por Alexander Best

 

_____

 

Constantine Cavafy (Konstantin Kavafis), 1863-1933,

was born and died in Alexandria, Egypt,

though his parents were from Greece.   He

wrote most of his poems after the age of 40,

all the while holding a dull job as a civil servant.

He is one of the great poets in modern Greek, and

though the Greek originals are in rhyme,  still

Keeley and Sherrard (the standard setters for 20th-century

Greek poetry translation, along with George Savidis), in their free-verse

English renderings remain true to Kavafis’ signature “pondering-aloud” style

as well as preserving the poet’s subtlety of feeling and tone.