Δυνάμωσις + Κρυμμένα

 

“Growing in Spirit”

 

 

He who hopes to grow in spirit
will have to transcend obedience and respect.
He will hold to some laws
but he will mostly violate
both law and custom, and go beyond
the established, inadequate norm.
Sensual pleasures will have much to teach him.
He will not be afraid of the destructive act:
half the house will have to come down.
This way he will grow virtuously into wisdom.

 

 

*

 

 

Greek:

 

 

Δυνάμωσις

 

 

Όποιος το πνεύμα του ποθεί να δυναμώσει
να βγει απ’ το σέβας κι από την υποταγή.
Aπό τους νόμους μερικούς θα τους φυλάξει,
αλλά το περισσότερο θα παραβαίνει
και νόμους κ’ έθιμα κι απ’ την παραδεγμένη
και την ανεπαρκούσα ευθύτητα θα βγει.
Aπό τες ηδονές πολλά θα διδαχθεί.
Την καταστρεπτική δεν θα φοβάται πράξι·
το σπίτι το μισό πρέπει να γκρεμισθεί.
Έτσι θ’ αναπτυχθεί ενάρετα στην γνώσι.

 

 

*

 

 

Español:

 

 

“Creciendo en Espíritu”

 

El que espera crecer en espíritu

tendrá que transcender la obediencia y el respeto.

Cumplirá ciertas leyes

pero más que todo violará

la ley y la costumbre ambas, e irá más allá

de la norma establecida insuficiente.

Los placeres sensuales tendrán mucho que enseñarle.

No tendrá miedo del acto destructor:

tendrá que echar abajo la mitad de la casa.

De esta manera madurará virtuosamente en sabiduría.

 

 

*

 

 

“Hidden Things”

 

 

From all I did and all I said
let no one try to find out who I was.
An obstacle was there that changed the pattern
of my actions and the manner of my life.
An obstacle was often there
to stop me when I’d begin to speak.
From my most unnoticed actions,
my most veiled writing—
from these alone will I be understood.
But maybe it isn’t worth so much concern,
so much effort to discover who I really am.
Later, in a more perfect society,
someone else made just like me
is certain to appear and act freely.

 

 

*

 

 

Greek:

 

 

Κρυμμένα

 

 

Aπ’ όσα έκαμα κι απ’ όσα είπα
να μη ζητήσουνε να βρουν ποιος ήμουν.
Εμπόδιο στέκονταν και μεταμόρφωνε
τες πράξεις και τον τρόπο της ζωής μου.
Εμπόδιο στέκονταν και σταματούσε με
πολλές φορές που πήγαινα να  πω.
Οι πιο απαρατήρητές μου πράξεις
και τα γραψίματά μου τα πιο σκεπασμένα —
από εκεί μονάχα θα με νιώσουν.
Aλλά ίσως δεν αξίζει να καταβληθεί
τόση φροντίς και τόσος κόπος να με μάθουν.
Κατόπι — στην τελειοτέρα κοινωνία —
κανένας άλλος καμωμένος σαν εμένα
βέβαια θα φανεί κ’ ελεύθερα θα κάμει.

 

 

Translated from Greek into English by Edmund Keeley / Philip Sherrard

 

*

 

Español:


 

“Cosas Ocultas”

 

 

De todo lo que hice y dije,

que nadie intente descubrir quien yo era.

Había un obstáculo allá que cambió el diseño

de mis actos y la manera de mi vida.

Allá había un obstáculo, a menudo,

para pararme cuando yo comenzaba a hablar.

De los actos más desapercibidos,

de la obra escrita más velada –

de aquellos solamente yo seré comprendido.

Pero quizás no vale la pena tanta inquietud,

tanto esfuerzo para descubrir quien soy yo en verdad.

Después, en una sociedad más perfecta,

algún otro – hecho justamente como yo –

con seguridad aparecerá y se comportará con libertad.

 

 

Traducciones al español por Alexander Best

 

_____

 

Constantine Cavafy (Konstantin Kavafis), 1863-1933,

was born and died in Alexandria, Egypt,

though his parents were from Greece.   He

wrote most of his poems after the age of 40,

all the while holding a dull job as a civil servant.

He is one of the great poets in modern Greek, and

though the Greek originals are in rhyme,  still

Keeley and Sherrard (the standard setters for 20th-century

Greek poetry translation, along with George Savidis), in their free-verse

English renderings remain true to Kavafis’ signature “pondering-aloud” style

as well as preserving the poet’s subtlety of feeling and tone.